Web Tasarım Ankara

 Bu projeyle ortaokul öğrencilerinin bilim ve bilim insanı hakkındaki imaj ve görüşlerinin olumlu yönde etkilenmesini sağlamak; bilime, fene ve sanata karşı ilgilerini artırarak akademik yaşantılarına yön verebilmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin merak duygularını ve öğrenme isteklerinin artmasına olanak tanıyacak eğlenceli ve sahne sanatlarıyla dolu farklı öğretim ortamları oluşturarak; bilimi, bilimsel olayları, bilimsel süreç becerilerini, bilim insanlarını fark etmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. 14-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak olan proje kampında öğrencilerin öğrenme süreci içerisinde aktif olarak iş birliği içerisinde çalışabilecekleri uygulamalara yer verilecektir. Bu projeyle öğrencilere tiyatro ve drama ağırlıklı atölye çalışmaları, Geleneksel Türk Tiyatrosu uygulamaları ve bilimle sanatı bütünleştiren diğer etkinliklerden oluşan çeşitli uygulamalar sunulacaktır.

Proje kapsamında Muş ili merkez ilçesinde öğrenim gören 45 ortaokul öğrencisi (5.6.7.sınıflardan 15’er öğrenci olmak kaydıyla), 9 günlük eğlenceli bilim, tiyatro, drama ve sahne sanatları kampına alınacaktır. Projede nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma araştırma deseni kullanılacaktır. Projede veri toplama araçları olarak; DAST (Draw a Scientist Test),  dramaya yönelik tutum ölçeği, Geleneksel Türk Tiyatrosu tutum ölçeği, fen bilimleri dersine yönelik tutum ölçeği, öğrencilerin her etkinlik sonrası dolduracakları tamamlanmanmış cümle yapılarından oluşan günlükler ve proje bitimi bilim ve sahne sanatlarının bütünleştirilmesi ile ilgili yazdırılacak olan kompozisyonlar kullanılacaktır. Proje kapsamında elde edilen nicel veriler istatistik paket programı ile, nitel veriler ise içerik analizine tekniğiyle analiz edilecektir. Proje sonucunda öğrencilerin bilime, bilim insanlarına, bilimle sahne sanatlarının bütünleştirilmesine yönelik olumlu tutum geliştirmeleri beklenmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerin tüm bu alanlara yönelik farkındalıklarının artması umulmaktadır. Projenin en önemli sonucu olarak ise öğrencilerin bilim ve bilim insanına yönelik görüşlerinin olumlu yönde merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin artması ve sahne sanatları vasıtasıyla sanata yönelik farklı bakış açıları kazanmaları beklenmektedir.

Proje internet sitesi www.bilimsahnede.com

Proje 2018 yılında başarıyla yürütülmüş ve sonuçlandırlmıştır. 

Fotoğraflar
Videolar
0
 
1158 kez görüntülendi